+

OLAF Loại-C 3.5Mm HD Stereo Tai Nghe Có Dây Tai Nghe Nhét Tai Kỹ Thuật Số Giải Mã Tai Nghe Tai Nghe Nhét Tai Thể Thao Tai Nghe Nhét Tai Xiaomi samsung Huawei

USD 2.71USD 5.90

OLAF Loại-C 3.5Mm HD Stereo Tai Nghe Có Dây Tai Nghe Nhét Tai Kỹ Thuật Số Giải Mã Tai Nghe Tai Nghe Nhét Tai Thể Thao Tai Nghe Nhét Tai Xiaomi samsung Huawei

Description
Specification
+